Kdo byl svatý Václav? / Who was Saint Wenceslas?

Svatý Václav

Na lekcích češtiny se moji studenti nejen učí mluvit, ale také poznávají českou kulturu. Součástí kultury jsou i svátky.

28. 9. je státní svátek – Den české státnosti. Tento den má také svátek VáclavČeská republika si připomíná smrt sv. Václava.

Proč je Den české státnosti tak důležitý, že tento den nemusíme pracovat? Jak souvisí Den české státnosti se svatým Václavem? Kdo byl sv. Václav? A jaký je rozdíl mezi svátkem a státním svátkem? Čtěte dál a zjistíte to.

Saint Wenceslas

My students not only learn to speak during Czech lessons but also get to know Czech culture. And holidays are part of a culture.

On 28. 9., it’s a bank holiday – the Czech Statehood Day. Also, it’s a name day of Wenceslas and the Czech Republic commemorates the death of St. Wenceslas.

Why is the Czech statehood Day so important that we don’t need to work? How is the Czech Statehood Day related to St. Wenceslas? Who was St. Wenceslas? And what is the difference between a name day and a bank holiday? Read on and you will find out.

Co to je svátek?

V České republice lidé slaví svátek. To znamená, že je jejich jméno napsané v kalendáři. Například já se jmenuju Daniela, moje jméno je v kalendáři 9. září, proto tento den slavím svátek.

Slavit svátek je podobné jako slavit narozeniny. V některých státech  (například v Anglii) se svátek neslaví, v některých (například v Polsku) je tento den důležitější než narozeniny.

V České republice je svátek méně důležitý než narozeniny. Když má někdo narozeniny, uspořádá oslavu. Když má někdo svátek, většinou to neslaví. Jeho rodina a kamarádi mu jen přejí všechno nejlepší. V naší rodině si ke svátku dáváme malé dárky.

What is the name day?

People celebrate a name day in the Czech republic. It basically means that their name is written on a calendar that day. For instance, my name is Daniela and my name is in the calendar on September 9, that’s why I celebrate my name day on this day.

Celebrating one’s name day is similar to celebrating one’s birthday. A name day is not celebrated in some countries (e.g. in England), while in others (e.g. in Poland) it is an even more important day than a birthday.

A name day is less important than a birthday in the Czech republic. When someone celebrates a birthday, they would throw a party. When someone celebrates a name day, they mostly don’t celebrate it. His family and friends just wish him a happy name day. We give one another little present in my family.

Jaký je rozdíl mezi svátkem a státním svátkem?

Svátek znamená, že je vaše jméno v kalendáři. Státní svátek znamená, že se v tento den stalo něco významného. Lidé nechodí do práce a obchody jou většinou zavřeny (pokud je jejich plocha větší než 200 m2).

Mám pro vás malý kvíz. Když je státní svátek v České republice v sobotu nebo v neděli, přesouvá se na pondělí?

Asi vás trochu zklamu. Neposouvá. Pokud je v sobotu, slaví se v sobotu a v pondělí jdeme do práce.

What is the difference between a name day and a bank holiday?

A name day means your name is on a calendar. A bank holiday means that something significant happened on that day. People don’t go to work and the shops are usually closed (if they cover an area bigger than 200 m2).

I have a tiny quiz for you. When a bank holiday is in the Czech Republic on Saturday or on Sunday, is it moved to Monday?

I guess I will disappoint you a bit. It isn’t. If it is on Saturday, it is celebrated on Saturday, and we go to work on Monday.

Kdo byl sv. Václav?

Sv. Václav žil v 10. století. Ano, je to už nějaký ten pátek (= je to už dlouho). A my na něj pořád vzpomínáme. Není to hezké, že máme tak dobrou paměť? Pro české dějiny je jeho osobnost důležitá z několika důvodů.

Byl archetypem dobrého člověka. Zakládal kostely (založil také katedrálu svatého Víta), osvobozoval otroky. A hlavně, zde rozšířil křesťanství (podobně jako Cyril a Metoděj). 

Who was St. Wenceslas?

St. Wenceslas lived in the 10th century. Yes, it’s a long time ago. And we are still commemorating him. Isn’t it nice we have such a good memory? His personality is important for Czech history for many reasons.

He was an archetype of a good man. He founded churches (he also founded the St. Vitus Cathedral), he freed slaves. Most importantly, he spread Christianity here (like Cyril and Methodius).

Chrám svatého Víta

Jak se z Václava stal svatý Václav?

Sv. Václav byl zabit svým vlastním bratrem Boleslavem 28. 9. 935 (proto je v kalendáři jeho jméno 28. 9.). Ptáte se, proč? Pravděpodobně proto, že Boleslav chtěl vládnout místo Václava. Kruté, že? Ale po každé akci následuje reakce.

Kdyby Boleslav nespáchal bratrovraždu, nebyl by později Václav prohlášen (= označen) za svatého. Kdyby nebyl prohlášen za svatého, nestal by se symbolem českého státu. Kdyby se nestal symbolem českého státu, neměli bychom každé září státní svátek. A taky bychom měli jinou dvacetikorunovou minci – věděli jste, že na ní je sv. Václav?

How Wenceslas became saint Wenceslas?

St. Wenceslas was killed by his own brother 28. 9. 935 (that’s why his name is on a calendar 28. 9.). Are you asking, why? Perhaps Boleslav wanted to rule instead of Wenceslas. Cruel, isn’t it? However, after every action, there is a reaction.

If Boleslav didn’t commit a fratricide, Wenceslas wouldn’t be sanctified. If he weren’t sanctified, he wouldn’t have become a symbol of a Czech state. If he didn’t become a symbol of a Czech state, we wouldn’t have a bank holiday every September. Also, we would have a different twenty crown coin – did you know St. Wenceslas is on it?

Dvacetikoruna se svatým Václavem

Jak souvisí Den české státnosti se svatým Václavem

Den české státnosti je de facto oslava českého státu – a sv. Václav je symbolem českého státu. Den české státnosti byl významný už dříve (slavil se jako památný den a lidé v tento den chodili do práce), ale až v roce 2000 se stal státním svátkem České republiky.

Původně se státní svátek měl jmenovat „Den české státnosti – Svatý Václav“. Tehdejší premiér (= byl premiérem tehdy, v minulosti) a současný prezident (= je prezidentem v současnosti, v přítomnosti) Miloš Zeman ale řekl, že sv. Václav je symbolem kolaborace (=spolupráce s nepřítelem proti vlastní zemi).

Proto se tento státní svátek jmenuje pouze Den české státnosti – i přesto, že se slaví na počest sv. Václava.

Až příště půjdete okolo sochy sv. Václava na Václavském náměstí, budete se na ni koukat jinýma očima?

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.

How is the Czech Statehood Day related to St. Wenceslas?

The Czech Statehood day is de facto celebration of a Czech state – and St. Wenceslas is a symbol of a Czech state. The Czech Statehood day was significant earlier (it was celebrated as a red-letter day and people went to work on that day), but it was in the year 2000 when it became a Czech bank holiday.

Originally, this bank holiday was supposed to be called „the Czech Statehood Day –Saint Wenceslas“. However, the then prime minister and the current president Miloš Zeman said that St. Wenceslas is a symbol of collaboration.

That’s why this bank holiday is only called the Czech Statehood day – even though it is celebrated in tribute to St. Wenceslas.

When you walk past the statue of St. Wenceslas on Wenceslas square the next time, will you see it with new eyes?

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.

Socha svatého Václava na Václavském náměstí

SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY

státní svátek = bank holiday

Václav = Wenceslas

Česká republika si připomíná smrt (+ G) = the Czech republic commemorates the death

svátek = name day

napsané v kalendáři = written on a calendar

je to už nějaký ten pátek = it’s a long time ago

založil catedrálu = founded the catedral

chtěl vládnout = wanted to rule

kdyby nespáchal bratrovraždu = if he didn’t commint fatricide

kdyby nebyl prohlášen za svatého = if he weren’t sanctified

památný den = red-leter day

tehdejší premiér = the then prime-minister

současný prezident = current president

in tribute to = na počest

budete na ni koukat jinýma očima = will you see it with new eyes

Jsem online lektorka češtiny pro cizince, ráda Vám pomůžu nejen mluvit česky, ale i pochopit naši kulturu. Více se o mně dozvíte zde >>

I am a Czech-language online lecturer, I will be happy to help you not only to speak Czech, but also to understand our culture. You can find out more about me here >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.