Jan Hus

Jan Hus

6. 7. 1415 (krásně zapamatovatelné datum) je den, kdy byl na hranici upálen mistr Jan Hus. Tento den je v České republice státní svátek. Pro některé lidi je tento den významný hlavně tím, že nemusí do práce. :-)

Den předtím je navíc v kalendáři další svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pokud tyto dva dny vyjdou na pondělí a úterý, nebo na čtvrtek a pátek, má většina lidí opravdu velkou radost, protože společně se sobotou a neděli mají potom 4 dny volna!

Pokud chcete vědět, proč byl Jan Hus upálen a proč je tato událost tak významná, že na její památku máme svátek, čtěte dále.

15. století

Jan Hus žil v době, kdy vládl Václav IV. (nejspíše znáte jeho otce, Karla IV., nebo alespoň památky, které nechal v Praze a okolí postavit – Karlův most, Karlštejn, Katedrálu sv. Víta a další) a kdy církev měla velkou moc. Každý, kdo s církví nesouhlasil, byl označen jako kacíř – to je člověk, který je proti církvi.

Jan Hus

6. 7. (what a rememberable date) is the day when master Jan Hus was burnt at the stake. It is public holiday in the Czech Republic. For some people, this day is important mainly because they don’t have to go to work. :-)

In addition to that, a day before we celebrate another holiday – Day of Slavic Apostles, Cyril and Methodius. When these two days are on Moday and Tuesday, or Thursday and Friday, most of the people are really hapy, because together with Saturday and Sunday, they have days off!

If you want to find out, why Jan Hus was burnt at the stake and why this event is so significant, read on.

15th century

Jan Hus lived during the reign of Wenceslaus IV. (you might know his father, Charles IV., or at least the monuments he built – Charles bridge, Karlstein Castle, St. Vitus Cathedral and so on) and when the church was very powerful. Everyone who did not agree with the church wascalled heretic – a person who stands against the church.

Pravda vítězí

V té době Jeroným Pražský, český teolog, který studoval v Oxfordu, přinesl do Prahy z Anglie spisy Jana Viklefa. Jan Viklef byl anglický teolog. Tvrdil, že lidé by měli žít podle Bible. Jana Husa jeho názory velmi ovlivnily. Když se později stal kazatelem (= kněz, který káže), kázal (= říkal během bohoslužby), že člověk by měl žít v pravdě. (Jeho citát „Pravda vítězí“ mimochodem první československý prezident, Tomáš Garyk Masaryk, použil na prezidentskou vlajku.)

Kritika odpustků

„Pravdou“ myslel Ježíše Krista. Připomínal, že Ježíš žil v chudobě a kritizoval kněze za to, že žijí v přepychu. Velmi také kritizoval odpustky (= papíry, které si člověk mohl koupit, když zhřešil – poté mu bylo odpuštěno). Jeho názor na ně vystihuje citát: „Kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?“

Truth prevails

At that time, Jerome of Prague, Czech theologist, who studied in Oxford, brought work of John Wyclif from England to Prague. Jihn Wyclif was an English theologist. He claimed that people should live in accordance with the Bible. Jan Hus was very influenced by his opinions. Later on, when he became a preacher, he preached that one should live in truth. (By the way, his quote ‚Truth prevails‚ was used on a presidential flag by the Tomas Gariggue Masaryk, the first president of Czechoslovakia.)

Criticism of indilgences

By ‚truth‘, he meant Jesus Christ. He reminded Jesus living in poverty and criticised the priests for living in luxury. Also he criticised indilgences. His opinion is well expressed by his quote: ‚If a devil alone paid, would he enter heaven?‘

Upálení na hranici

Jeho názory se církvi samozřejmě nelíbily. Pozvala ho na koncil (= shromáždění biskupů) do Kostnice. Církev po něm chtěla, aby tam všechny své názory odvolal. To ale odmítnul, neboť by zradil Boha i sebe.

Byl tedy odsouzen, označen za kacíře a upálen na hranici (= hodně dřeva na hromadě). Na hlavu mu byla nasazena čepice, na které byli namalovaní tři čerti a nápis „To jest arcikacíř“ (= To je velký odpůrce křesťanství). Jeho popel byl hozen do Rýna, aby se zabránilo uctívání jeho ostatků (= zbytky těla zemřelého člověka).

Chcete se dozvědět více? O Janu Husovi bylo natočeno několik filmů, nejnovější se jmenuje Jan Hus – Cesta bez návratu.

SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY

státní svátek = public holiday

kacíř = heretic

teolog = theologist

kazatel = preacher

kázal = he preached

pravda vítězí = truth prevails

odpustky = indilgences

ďábel = devil

koncil = council

byl odsouzen = was condemned

byl upálen na hranici = was burtn at the stake

ostatky = remains

Burning at the stake

Of course, the church did not like his opinions very much. They invited him to a council to Konstanz and wanted him to recant all of them. He refused it, though, because it would mean betraying God and himself.

He was condemned, called a heretic and burnt at the stake. They put a hat on his head, which had three devils on it, together with the sign ‚This is heretic.‘ His ashes were thrown into the Rhine river  as a means of preventing the veneration of his remains.

Would you like to find out more about? There are many movies about Jan Hus, the latest one being Jan Hus – Journey without return.

.

Jsem online lektorka češtiny pro cizince, ráda Vám pomůžu nejen mluvit česky, ale i pochopit naši kulturu. Více se o mně dozvíte zde >>

I am a Czech-language online lecturer, I will be happy to help you not only to speak Czech, but also to understand our culture. You can find out more about me here >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.