Jak oslavit Velikonoce v České republice? / How to celebrate Easter in the Czech republic?

pomlázka

Velikonoce jsou nejvýznamějším křesťanským svátkem. Oslavuje se zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Protože v minulosti mělo křesťanství na českou kulturu velký vliv, dodržují se dodnes některé křesťanské tradice i v ateistických rodinách. Jaké jsou ty nejčastější? To se dozvíš v dnešním článku.

Pomlázka

Pletení pomlázky je neznámější velikonoční tradice. Chlapci a muži pletou pomlázku z větviček mladé vrby. Na velikonoční pondělí potom navštěvují dívky a ženy, vyšlehají je (někdo používá sloveso „šupat/vyšupat“ nebo „mrskat/vymrskat“) a zpívají přitom velikonoční koledy.

Dělají to proto, aby ženy neuschly a byly mladé. Pomlázka je od slova „omladit“ (= učinit mladým). Ženy jim za odměnu dají malovaná vejce – kraslice (více viz níže). Obvykle jim dají také panáka (= skleničku tvrdého alkoholu, někdy se používá slovo „štamprle“ nebo „frťan“, všechny výrazy jsou expresivní). Pokud ale muž přijde pozdě, může ho žena polít vodou. Když je přestupný rok, mohou chodit i ženy mrkat muže. Mnoho žen to ale nedělá. Někteří cizinci si myslí, že je to zvláštní zvyk, protože muži ženy mlátí a ještě za to dostanou vajíčka. :-) Ve skutečnosti je ale šlehání spíše symbolické a ani nebolí. :-) A i když už lidé nevěří, že ženy skutečně získají z vrby energii, je to společenská událost, díky které se setkají přátelé a známí, kteří se dlouho neviděli.

Text můžeš procvičit tady.

Easter is the most significant Christian feast. It commemorates the resurrection of Jesus Christ.

Because of the fact that Christianity influenced Czech culture a lot in the past, some of the Christian traditions are kept even in atheist families to this day.

Easter whip

Easter whip braiding is the most famous Easter tradition. Boys and men braid easter whip from pussy willow twigs. On Easter Monday, they visit girls and women, whip them, and sing Easter carols at the same time.

They do it so that women don’t dry up and stay young. The word „pomlázka“ (= whip) is derived from the word „omladit“ (= make younger). Women give them painted eggs – „kraslice“ in exchange (see more below). They also usually give them a shot. However, if a man comes late, a woman can spill water on him. During the lap year, women can go and whip men, too. Not many women do that, though. Some foreigners think this is a strange habit because not only men hit women, but also they get eggs in exchange. :-) In reality, whipping is just symbolic and doesn’t even hurt. :-) And even though people don’t believe that women really gain energy from the willow, it is a social event thanks to which friends and acquaintances, who haven’t seen one another for a long time, meet.

Pomlázka / Easter whip

Zdobení vajec

Ženy a dívky na Velikonoce zdobí vajíčka, která jsou buď vařená nebo vyfouknutá. Vařená vejce se dávají za odměnu koledníkům, kteří ženy vyšlehají pomlázkou, aby byly mladé. Vyfouknutá vejce se používají na ozdobení domácnosti. Ozbobeným vejcím se říká kraslice. Ženy pomalovávají vejce různými symboly, nebo je celá nabarví. Vejce se nabarví tak, že se dá uvařit do vody, ve které je například slupka od  cibule nebo kurkuma. V dnešní době se používají i chemické varianty. V obchodech se také prodávají samolepky s velikonočními symboly, které ženy mohou na vejce nalepit, pokud nemají čas vajíčka nabarvit nebo pomalovat. Dříve ženy dávali červené kraslice mužům, o které měly zájem. :-)

Text můžeš procvičit tady.

Eggs decorating

Women and girls decorate eggs that are either boiled or blown out at Easter. Boiled eggs are given as a reward to the carollers who whip women in order for them to be young. Blown-out eggs are used for home decorating. Decorated eggs are called „kraslice“. Women paint the eggs with a variety of symbols or dye them. You can dye the eggs by boiling them in water where you have placed for instance onion skin or turmeric. Chemical variations are used nowadays, too. You can also buy stickers with Easter symbols in the shops that you can stick on the eggs in case you don’t have time to dye or paint the eggs. In the past, women gave red „kraslice“ to men they were interested in. :-)

Kraslice / Painted eggs

Beránek a zajíček

Beránek a zajíček se používají jednak na dekoraci, jednak je můžeme upéct. Častěji se peče beránek. Neznám domácnost, ve které by velikonoční beránek chyběl. Tradičně se beránek zdobí mašlí. V křesťanství beránek symbolizuje Ježíše Krista, který se obětoval, aby spasil (= zachránil) lidstvo. Zajíček je symbolem plodnosti a nového života. V některých rodinách děti hledají čokoládová vajíčka, která schoval zajíček. Tato tradice do České republiky přišla z Německa.

Text můžeš procvičit tady.

Jaké tradice se dodržují ve tvé zemi? Dej mi vědět do komentáře.

Lamb and bunny

A lamb and a bunny are used for decoration, but we can also bake them. We bake a lamb more often. I don’t know any household that would not have an Easter lamb. It is traditionally decorated with a ribbon. In Christianity, it symbolizes Jesus Christ who sacrificed himself in order to redeem humanity. A bunny is a symbol of fertility and new life. In some families, children look for chocolate eggs that are hidden by a bunny. This tradition came to the Czech republic from Germany.

What traditions are kept in your country? Let me know in the commen section.

Velikonoční beránek / Easter lamb

SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

Velikonoce = Easter

zmrtvýchvstání Ježíše Krista = the resurrection of Jesus Christ

křesťanské tradice = Christian traditions

pletení pomlázky = easter whip braiding

z větviček mladé vrby = from pussy willow twigs

vyšlehají je = whip them

zpívají velikonoční koledy = sing Easter carols

aby ženy neuschly = so that women don’t dry up

dají jim panáka = give them a shot

přestupný rok = lap year

zdobí vajíčka = (they) decorate eggs

pomalovávají vejce = paint the eggs

nabarví je = dye them

zdobí se mašlí = (it) is decorated with a ribbon

obětoval se = sacrificed himself

aby spasil lidstvo = in order to redeem humanity

je symbolem plodnosti = (it) is a symbol of fertility

Zdroj obrázků: pixabay.com

Jsem online lektorka češtiny pro cizince, ráda Vám pomůžu nejen mluvit česky, ale i pochopit naši kulturu. Více se o mně dozvíte zde >>

I am a Czech-language online lecturer, I will be happy to help you not only to speak Czech, but also to understand our culture. You can find out more about me here >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.