Cyril a Metoděj / Cyril and Methodius

Cyril a Metoděj

Pokud žijete v České republice, určitě víte, že 5. 7. je státní svátek. Jestliže tu pracujete, věřím, že tento den máte rádi, protože nemusíte ten den jít do práce (pokud tedy zrovna nevyjde na neděli, jako tento rok, v tom případě to je „jen“ státní svátek, ale ne den volna :-)). V čem je ale tak významný? A co se ten den stalo? O tom se dozvíte v dnešním článku.

Cyril and Methodius

If you live in the Czech Republic, you certainly know that on 5. 7. it’s public holiday. And in case you work here, I believe you like this day as you don’t have to go to work that day (that’s when this day is not Sunday, then it’s ‘only’ public holiday, not a day off. :-)). But why is it so significant? And what happened that day? You will find out in this article.

Proč 5. 7. ?

5. 7. je den, kdy se slaví příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Věrozvěst je člověk, který zvěstuje (hlásá, oznamuje) víru. Cyril (také nazývaný Konstantin) a Metoděj přišli na Velkou Moravu (ta ležela tam, kde je dnes Morava, Slovensko a Maďarsko) pravděpodobně v roce 863. Ve skutečnosti nepřišli 5. 7., ani ten den neudělali nic významného. Tento den je ale jejich příchod oslavován, a to nejen na území České republiky. Je to z toho důvodu, že o den později si připomínáme upálení mistra Jana Husa.

Jaké byly důvody jejich příchodu?

Na Velkou Moravu přišli Cyril a Metoděj na žádost císaře Michala III. Michala III. o to požádal kníže Rastislav, který tehdy velkomoravské říši (Velké Moravě) vládl. Měli jeden hlavní úkol: hlásat křesťanskou víru, většina lidí na tomto území byli pohané. To ale nebyl hlavní důvod, proč sem byli pozváni. Hlavním důvodem byla moc. :-) Rastislav totiž chtěl, aby velkomoravská říše byla nezávislá na jiných zemích, a k tomu potřeboval také nezávislou církev. A k tomu mu měli Cyril a Metoděj pomoct tím, že přinesou do země křesťanství. Chytrý plán, že? :-)

Odkud přišli?

Cyril před příchodem na Moravu vytvořil nové písmo – hlaholici (z něj se vyvinula cyrilice, která se potom stala základem azbuky – písma, které používají například rusky mluvící národy). Šikovný muž, že? :-) Když si uvědomíme, že řecké nebo latinské písmo se vyvíjelo celá staletí…

Toto písmo vytvořil pro jazyk, kterému se říká staroslověnština. Cyril a Metoděj byli bratři, pocházeli z řecké Soluně, jejich matka byla nejspíše slovanského původu, od ní se pravděpodobně naučili staroslověnštinu.

Why 5. 7.?

5. 7. is the day when we celebrate the arrival of apostles Cyril and Methodius. Cyril (also called Constantine) and Methodius came to Great Moravia (which was located in today’s Moravia, Slovakia and Hungary) probably in 863. In fact, they didn’t arrive on 5. 7. , nor did they do anything significant. Their arrival is celebrated in this day, though, and not only in the Czech Republic. It is because we commemorate burning of master Jan Hus a day later.

What are the reasons of their arrival?

Cyril and Methodius came to Great Moravia on the request of the emperor Michal III. Michal III. was asked for it by prince Rastislav, who then ruled Great Moravia. They had one main task: to preach the Christian faith, most of the people living here were pagans. It was not the main reason for them being invited here, though. The very main reason was power. :-) Rastislav wanted Great Moravia to be independent on other countries and for that reason he also needed independent church. Cyril and Methodius were supposed to help by bringing christianity in the country. Clever plan, right? :-)

Where did they come from?

Before arival to Moravia, Cyril created a new script – Glagolitic script (its descendant, Cyrillic, is used, for instance, by Russian speaking nations).

He created this script for language which is called the Old Slavic. Cyril and Methodius were brothers, came from Solun, Greece, their mother was most likely of Slavic origin and they probably learnt the Old Slavic from her.

Mise: úspěšná

Vytvoření nového písma, hlaholice, bylo pro šíření křesťanství důležité. Bratři totiž díky němu mohli vést bohoslužby ve staroslověnštině. Před příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu už bohoslužby probíhaly, ale byly vedeny v latině – jazyce, kterému Slované tehdy nerozuměli. Jazyk, který používali Cyril a Metoděj, tedy staroslověnština, byl i pro obyčejné lidi srozumitelný. Cyril a Metoděj byli tedy velmi úspěšní.

Pokud se chcete o jejich životě dozvědět více, doporučuju zhlédnout film Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.

SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

státní svátek = public holiday

verozvěsti = apostles

hlásat křesťanskou víru = to preach the Christian faith

pohané = pagans

nezávislá církev = independent church

hlaholice = Glagolitic script

azbuka = Cyrillic

staroslověnština = the Old Slavic

vést bohoslužby = to conduct a church service

Mission: successful

Creating of a new script, Glagolitic script, was very important for promoting of christianity. Thanks to the script, the brothers were able to conduct a church service in the Old Slavic. Services had already been held before the arrival of Cyril and Methodius, but they were held in latin – a language which Slavs did not understand. The language used by Cyril and Methodius, the Old Slavic, was comprehensible even for common people. The brothers were, therefore, successful.

In case you want to find out more about their lifes, I recommend you to watch the movie Cyril and Methodius – the Apostles of Slavs.

Jsem online lektorka češtiny pro cizince, ráda Vám pomůžu nejen mluvit česky, ale i pochopit naši kulturu. Více se o mně dozvíte zde >>

I am a Czech-language online lecturer, I will be happy to help you not only to speak Czech, but also to understand our culture. You can find out more about me here >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.